Actievoorwaarden VELUX Projectregistratie

 1. De aanbieder van deze actie is VELUX Nederland B.V. Molensteijn 2, 3454 PT De Meern. Het correspondentieadres voor deze actie: VELUX Nederland B.V., Postbus 8547, 5605 KM Eindhoven. Telefoonnummer 040-2.905.100
 2. Voor de afhandeling van deze actie werkt VELUX Nederland B.V. samen met Service Bureau Jansen, gevestigd op De Schakel 17, 5651 GH Eindhoven. Voor vragen over deze actie of uw ingezonden factuur kunt u terecht bij servicebureau Jansen via [email protected] of telefoonnummer +31 (0) 40 290 5100. Via dit adres kunt u bij ons terecht voor informatie over deze actie. Dit is tevens het correspondentieadres voor eventuele vragen of klachten met betrekking tot deze actie (graag o.v.v. VELUX projectregistratie)
 3. Deelname aan deze actie kan van 1 mei 2018 t/m 15 december 2018. Tijdens deze periode kunt u zich aanmelden voor een cashback op aangeschafte VELUX raamdecoratie binnen uw verbouwingsproject via www.velux.nl/project. Bij aanmelding dient u zich te registreren.
 4. Voor deelname aan deze actie dient u meerderjarig te zijn. Door deelname verklaart u zich bovendien akkoord met deze actievoorwaarden.
 5. Per aangeschaft VELUX raamdecoratieproduct ontvangt u een zogenaamde cashback vergoeding. Deze vergoeding bedraagt €15, of €50, afhankelijk van het aangeschafte product, aangeschaft in Nederland gedurende de actieperiode (1 mei 2018 t/m 18 december 2018).
 6. De €15,- cashback is geldig voor de volgende handbediende raamdecoratie en buitenzonwering: Typen DKL, DFD, FHL, RHL, RFL, FHB, FHC, PAL, FHC, ZIL, DOP, FOP en MHL.
 7. De €50,- cashback is alleen geldig voor VELUX-rolluiken (typen SHL, SML, SSL), VELUX INTEGRA (afstand bedienbare) raamdecoratie en zonwering voor dakramen en lichtkoepels (typen DML, DSL, FML, FSL, RML, RSL, FSC, FMC, MML, MSL, FMK, FSK, MSG en FMG).
 8. Projecten worden beoordeeld op basis van de ingezonden verbouwingsfactuur door de eigenaar van het huis waar de verbouwing heeft plaats gevonden. VELUX is niet verantwoordelijk voor het verlies van een bewijs van aankoop. VELUX kan op elk gewenst moment de originele verbouwingsfactuur opvragen, om een aanspraak op én waardebon te verifiëren.
 9. Alleen volledige en correct ingevulde registraties worden in behandeling genomen en kunnen aanspraak maken op de aangegeven cashbackwaarde.
 10. Per aangeschaft VELUX raamdecoratieproduct wordt de cashback slechts éénmaal uitgekeerd. Wel kunt u op 1 adres 2 verschillende verbouwingsfacturen indienen, voor twee verschillende verbouwingen op dat adres.
 11. Projecten die worden aangemeld en enkel bestaan uit raamdecoratieproducten van VELUX tellen niet mee in deze actie.
 12. Na de controle van alle gegevens door VELUX Nederland B.V. ontvangt u het toepasselijke cashback bedrag binnen een termijn van 20 dagen op uw bankrekening. Uitkeren van het cashbackbedrag is alleen mogelijk op Nederlandse IBAN rekeningnummers.
 13. Elke aanvraag die niet compleet of niet geldig is, wordt niet gehonoreerd. Ontdekt u na verzending alsnog een fout in uw gegevens? Neem dan uiterlijk binnen 2 werkdagen contact op met Service Bureau Jansen om uw gegevens te laten wijzigen. Dit kan via [email protected] (vermeld in de onderwerp regel dat het om de actie ‘cashback raamdecoratie 2018’ gaat), of via telefoonnummer 040-2.905.100.
 14. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk voor particulieren woonachtig in Nederland. Bedrijven en instellingen, alsmede werknemers van VELUX Nederland B.V. en betrokken partners, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 15. Op geplaatste VELUX producten zijn de gebruikelijke garantiebepalingen van toepassing.
 16. De producten in deze actie kunnen niet gecombineerd worden met overige acties van VELUX Nederland B.V. 15.
 17. VELUX behoudt zich het recht voor om elke aanspraak op een waardebon af te wijzen, te weigeren een beloning toe te kennen of een deelnemer te diskwalificeren, indien er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat er sprake is van misbruik en/of fraude.
 18. Voor deelname aan deze actie dien je bij registratie persoonsgegevens te verstrekken, zoals je naam, telefoonnummer, bankrekeningnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens verwerkt VELUX te allen tijde conform de toepasselijke wet- en regelgeving en het VELUX Privacy Statement. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt ter uitvoering van deze actie en voor communicatie met betrekking tot je deelname. De persoonsgegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, anders dan de dienstverleners waar VELUX mee samenwerkt bij het organiseren van deze promotie. Daarbij kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt voor analyse doeleinden ter verbetering van VELUX producten en diensten. Onze grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is de uitvoering van de overeenkomst in het kader van de promotie en ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. VELUX bewaart en beveiligt jouw persoonsgegevens conform het VELUX Privacy Statement.
 19. Jouw persoonsgegevens en andere voor de promotie relevante informatie kunnen door VELUX worden gedeeld met de dienstverleners waarmee zij in het kader van deze promotie samenwerkt, zodat VELUX en/of deze dienstverleners per telefoon, sms, e-mail, post of op andere manieren contact met je kunnen opnemen voor verificatie van de geregistreerde aankoop.
 20. Wanneer je geen verdere telefonische informatie wenst te ontvangen van VELUX of de dienstverleners waarmee VELUX samenwerkt bij het organiseren van deze promotie, dan kun je het woord STOP sms'en naar 3734. Wanneer je geen verdere informatie via email wenst te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de uitschrijflink in de door VELUX verstuurde e-mail of een e-mail sturen naar [email protected], met als onderwerp GEEN EMAIL.
 21. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, af te laten afschermen of om de verwerking door VELUX te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Je kunt ook verzoeken om jouw persoonsgegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar [email protected] Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 22. Indien het ordelijke verloop van de promotie wordt verhinderd door fouten (menselijke- of computerfouten), fraude, misbruik en/of gevallen die buiten de redelijke controle van VELUX liggen, behoudt VELUX zich het recht voor om de actie en/of deze algemene voorwaarden aan te passen en/of te beëindigen. VELUX zal de deelnemers hierover zonder onnodige vertraging informeren en zich inspannen om negatieve effecten als gevolg van de wijziging(en) en/of het beëindigen van de promotie te beperken.
 23. Een deelnemer die aanspraak maakt op een cashback uitbetaling is mogelijk verantwoordelijk voor belastingafdracht over deze prijs. VELUX benadrukt dat iedere belastingaansprakelijkheid die voortvloeit uit het ontvangen van de cashbackwaarde de verantwoordelijkheid van de deelnemer is.
 24. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil dat voortvloeit uit de deze actie zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.